Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Aanmelding schooljaar 2020-2021
Door op "akkoord" te klikken, geeft u aan dat u de onderstaande informatie over privacy heeft gelezen.
Toelichting privacy

Wij willen u hierbij informeren dat wij de in het aanmeldingsformulier opgevraagde persoonsgegevens nodig hebben om enerzijds aan uw kind een goed onderwijsleerproces te kunnen bieden en anderzijds zijn deze gegevens nodig om de bekostiging van ons onderwijs richting het Ministerie van OC&W te kunnen verantwoorden.

De persoonsgegevens die in het inschrijfformulier voorzien zijn van een sterretje zijn gegevens die wij opvragen op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De overige gegevens worden opgevraagd op grond van een “gerechtvaardigd belang”, te weten een goed onderwijsleerproces.

De persoonsgegevens die u invult op het online-inschrijfformulier worden niet bewaard. Alleen de gewenste dag van aanmelding, uw mailadres en de naam van uw kind worden opgeslagen op een beveiligde schijf van het Maurick College. Na de inschrijvingsprocedure worden deze drie gegevens van de schijf verwijderd.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan het Maurick College om de verstrekte persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze toestemming geldt alleen voor die persoonsgegevens die op basis van de grond “gerechtvaardigd belang” worden opgevraagd. Persoonsgegevens waarvoor een wettelijke grondslag geldt, kunnen ook zonder toestemming worden verwerkt. Wij willen benadrukken dat het Maurick College met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaat met deze gegevens en de school zonder deze gegevens geen onderwijs aan uw kind kan verzorgen.

Verder ontvangt de school naast de persoonsgegevens vermeld op het inschrijfformulier ook nog via het onderwijskundig rapport persoonsgegevens van uw kind. Dit wordt verstrekt door de basisschool waarop uw kind heeft gezeten. Deze overdracht van persoonsgegevens kent een wettelijke grondslag en voor die verwerking hoeft u zodoende geen toestemming te geven.

De algemene wijze waarop binnen school met persoonsgegevens wordt omgegaan, staat vermeld in het privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit reglement kan worden opgevraagd bij de administratie van de school en is terug te vinden op www.omo.nl (privacy en disclaimer).

Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat uw kind op onze school onderwijs volgt en nog gedurende vijf jaar nadat uw kind de school heeft verlaten.

Soms is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van leerlingen aan externe partijen worden verstrekt (bijvoorbeeld adresgegevens voor de schoolfotograaf of naam en klasgegevens ten behoeve van digitaal lesmateriaal). Dit gebeurt onder de meest strikte privacy-voorwaarden. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is met elk van deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de betreffende partij aangeeft welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt, beveiligd, bewaard en vernietigd (met berichtgeving van vernietiging).

Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven (geen) toestemming te geven voor het feit dat er gedurende de gehele schoolcarrière beeldmateriaal gemaakt mag worden van uw kind. Dit beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt worden ten behoeve van informatieve uitingen over het Maurick College, zoals de website van de school, de Dalton-Daily, jaarboek, brochures en flyers. Onder beeldmateriaal wordt verstaan materiaal waarop uw kind te zien is, bijvoorbeeld tijdens lespraktijk van alledag, praktische opdrachten e.d., excursies, sportactiviteiten, open huis, klassenactiviteiten, culturele activiteiten, klassen – of examenfoto.

U heeft als ouder(s) altijd het recht uw toestemming in te trekken, tenzij uw kind 16 jaar of ouder is, dan moet hij/zij deze toestemming zelf intrekken. Deze intrekking kunt u schriftelijk richten aan de functionaris gegevensbescherming. Deze intrekking kan betrekking hebben op gegevens die op grond van “gerechtvaardigd belang” worden verwerkt dan wel het gebruik van beeldmateriaal voor informatieve uitingen. Deze intrekking zal niet per direct ingaan, maar zal ingaan 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek in verband met de tijd die nodig is om deze intrekking administratief te verwerken. Ook voor vragen, suggesties of meldingen betreffende privacy kunt u contact opnemen met de heer P. Vleer, functionaris gegevensbescherming op telefoonnummer 073-6562302 of p.vleer@maurickcollege.nl. Het postadres is postbus 2040, 5260 CA Vught.