Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Berichten

De Ouderraad van het Maurick College is een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers van leerlingen van het Maurick College. Als zodanig voert zij overleg met de schooldirectie over allerlei zaken die spelen in de zogenoemde “driehoek” Leerling-School-Ouders.

Wij hebben ons voorgenomen om enkele malen per jaar via de website aan ouders verslag te doen van de thema’s waarover wij discussies hebben gevoerd of nog voeren. Dat kunt u hieronder lezen. Mocht u de behoefte hebben om nader te worden geïnformeerd, neem dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld via ouderraad@maurickcollege.nl.

Werving, lief-en-leed, lichtplafond

Bij het bestellen van de boeken voorafgaand aan het schooljaar 2015-2016 hebben wij u via de website van Van Dijk gevraagd of u ons financieel zou willen ondersteunen. U heeft daar op hartverwarmende wijze op gereageerd. Wij mochten namelijk het fantastische bedrag van ruim 4.000 euro verwelkomen, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Zoals wij eerder hebben aangekondigd zal de opbrengst enerzijds worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van lief-en-leed: attenties bij personeelsjubilea, maar ook het bezoeken van zieke personeelsleden. Anderzijds zal het geld worden besteed aan het “verversen” van het lichtplafond boven de entree van de school met kunstwerken van leerlingen uit de onderbouw. Daarnaast zullen wij het geld gebruiken voor het organiseren van thema-avonden en andere activiteiten binnen de driehoek Leerling-School-Ouders.

Thema-avonden

In de afgelopen jaren hebben wij verschillende thema-avonden op school georganiseerd. Daarbij hebben we bij vele gelegenheden intensief samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De thema’s van deze avonden waren:

·     Najaar 2012: “Communiceren met je puber”

·     Najaar 2013: “Altijd online – het social media gedrag van kinderen”

·     Najaar 2014: “Identiteit van de school”, in samenwerking met de Identiteitsgroep “Tussen band en breuk” van het Maurick College

·     Voorjaar 2015: workshop “Hedendaags stappen”

Deze thema-avonden werden zeer goed bezocht door ouders. Wij streven ernaar om een keer per schooljaar een thema-avond te organiseren.

Digipanel

Enkele jaren geleden is de Ouderraad gestart met een Digipanel. Een groep van ruim 100 ouders heeft zich hiervoor aangemeld. Dit panel krijgt gemiddeld eens per jaar een web-enquête voorgelegd over thema’s waarover wij wat meer inzicht willen hebben. In het verleden zijn enquetes gehouden over “Communicatie tussen school en ouders”, “Beleid ten aanzien van mobiele apparaten op school” en “Cultuur op school”. De rapportages hiervan zijn allemaal aan de directie aangeboden en met hen besproken.

De voorbereiding van dergelijke enquêtes is behoorlijk intensief, vooral omdat we resultaten willen krijgen waar we ook wat mee kunnen doen. Mocht u ook lid willen worden van het panel, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar digipanel@maurickcollege.nl.

“Bring-Your-Own-Device” en IT-beleid

Over het gebruik van zogenaamde “hand-held devices” zoals tablets en laptops tijdens de lessen wordt al enige tijd gediscussieerd, niet alleen binnen de directie maar ook met de Ouderraad. De Ouderraad heeft daarbij gepleit voor een zo groot mogelijke duidelijkheid naar ouders. Wij vinden bijvoorbeeld dat u rechtstreeks van de school moet vernemen of u wel of niet verplicht bent om voor uw kind een tablet of laptop aan te schaffen. En of dat ingrijpende financiële consequenties voor ouders inhoudt. Wij hebben hierover succesvol met de directie gediscussieerd en blijven dit doen.

Reis- en uitwisselingsbeleid van de school

Dit is een zeer actueel thema, waarover zeer uiteenlopende meningen heersen. Niet alleen onder ouders, maar ook onder het personeel en onder leerlingen. Allerlei aspecten spelen daarbij een rol, zoals de hoeveelheid reizen, de financiële consequenties, de reisbestemmingen en het onderwijs gerelateerde doel van dergelijke reizen. Maar ook de mogelijkheid tot profilering van de school is hierbij een aandachtspunt. Wij proberen in deze discussie voortdurend de aandacht van de directie te vragen voor belangrijke zaken als de (financiële) positie van ouders, de groepsdruk die van klassikale reizen uitgaat en een meer evenredige verdeling van reizen over alle schooltypen.

Open dag, ouderavonden

De leden van de Ouderraad willen graag aan huidige en toekomstige ouders van Maurickleerlingen laten blijken dat wij bestaan, wat we doen en dat we bereikbaar zijn voor ouders. Daarom houden wij ieder bij de ouderavond van de brugklassen een korte presentatie om “nieuwe” ouders fysiek met ons kennis te laten maken. Ook op de Open dag van Maurick zijn wij met een stand aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat ouders al tijdens hun oriëntatie zien dat er een Ouderraad is en dat wij een onderdeel vormen van de gemeenschap op het Maurick College.

Bekijk hier het bericht als pdf-bestand.