Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Implementatie privacy-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze Europese wet komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is een stuk strenger in het beschermen van de privacy van de inwoners van de EU.

Er is een werkgroep privacy op het Maurick College in het leven geroepen die moet zorgen voor het vertalen van de nieuwe privacy-wetgeving naar de praktische toepasbaarheid binnen de school.

Verwerking en verstrekking van gegevens

De algemene wijze waarop binnen school met persoonsgegevens wordt omgegaan, staat vermeld in het privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit reglement kan worden opgevraagd bij de administratie van de school of kan worden gedownload via www.omo.nl.

Soms is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van leerlingen aan externe partijen worden verstrekt (bijvoorbeeld adresgegevens voor de schoolfotograaf of naam en klasgegevens ten behoeve van digitaal lesmateriaal). Dit gebeurt onder de meest strikte privacyvoorwaarden. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt met elk van deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de betreffende partij aangeeft welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd.

Rechten

Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen is door de ouders bij de inschrijving al toestemming gegeven.

Naast het feit dat de ouders bij inschrijving tekenen voor het mogen verwerken van de persoonsgegevens van de leerling, wordt hen ook expliciet gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Voor de overige leerlingen geldt dat in de loop van dit schooljaar deze toestemming aan ouders/verzorgers dan wel leerling (16 jaar en ouder) zal worden gevraagd. Een eenmaal verstrekte toestemming kan altijd door ouders/verzorgers dan wel de leerling (16 jaar en ouder) worden ingetrokken. Deze intrekking kunt u schriftelijk richten aan de heer P. Vleer, functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens onderaan).

Informatievoorziening/toestemming bij gescheiden ouders

Voor informatie over de wijze waarop de school informatie verstrekt aan gescheiden ouders en hen om toestemming vraagt, wordt verwezen naar de digitale schoolgids op deze website (onderste van de drie blokjes rechts op het scherm).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als school proberen we er alles aan te doen om zo secuur mogelijk met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers om te gaan. Het is echter mogelijk dat wij wellicht iets over het hoofd zien. Mocht u iets merken, dan vragen wij u dit te melden aan de heer P. Vleer (zie contactgegevens onderaan). Dan kunnen we op basis van uw bemerkingen bekijken of wij ons privacybeleid verder moeten aanscherpen. Anonieme meldingen kunnen we niet in behandeling nemen.

Tips

Een tip die we u graag meegeven, is het feit dat wanneer u een kopie van een ID-bewijs bij ons of bij een andere organisatie moet inleveren, het verstandig is om de app KopieID van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te gebruiken. Met deze app maakt u een foto van het ID-bewijs en vervolgens is het dan mogelijk om op die foto bepaalde gegevens onleesbaar te maken en tevens kunt u op de foto aangeven waarvoor deze gebruikt mag worden.

Contact

Voor vragen, suggesties of meldingen betreffende privacy kunt u contact opnemen met de heer P. Vleer, functionaris gegevensbescherming op telefoonnummer 073-6562302 of p.vleer@maurickcollege.nl. Het postadres is postbus 2040, 5260 CA Vught.