Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
soorten lessen

De lesuren-indeling van de lessentabellen gaat uit van lesuren van 45 minuten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten lesuren:

Instructielessen

Het aantal instructielessen is onder invloed van de daltonvisie ongeveer met eenderde verminderd. Daltonuren zijn daarvoor in de plaats gekomen. De samenhang tussen instructie- en daltonuren vindt zijn basis in de daltonwerkwijze.

Daltonuren

Elke dag zijn er parallel in het lesrooster twee daltonuren (de zogenoemde daltonstroken) die de leerling zelfstandig kan inzetten voor zijn gekozen studietraject. Hij kan daarbij de hulp inroepen van een docent of van medeleerlingen. In het begin van het schooljaar is er voor de nieuwe brugklasleerlingen een korte gewenningsperiode. Dan zijn de daltonuren “gesloten”. De leerlingen worden tijdens deze uren naar een vast lokaal met een vaste begeleider, een vakdocent, verwezen. Ze hebben daarbij de keuze om óf aan het vak van de betreffende vakdocent te werken óf aan een ander vak. In de normale daltonuren zijn de leerlingen vrij in het kiezen van vak, docent en lokaal. De enige voorwaarde is dat ze zinvol bezig zijn met hun studie.

De invulling van de daltonuren voor de eerste en tweede klassen van het vmbo kb/bb verschilt enigszins van de reste van de school. Bij die leerlingen bestaat een van de daltonuren uit een mentorles en bestaan de overige daltonuren uit huiswerkbegeleidingslessen. Voor deze klassen is hiervoor een daltonstrook per dag ingeroosterd.

Mentoruren

Elke week is er een lesuur waarin de mentor samen met de leerlingen de planning van het eigen leertraject van die leerlingen doorneemt. De mentoren in de onderbouw hebben daarbij de hulp van zogenaamde tutor-leerlingen: leerlingen uit de bovenbouw die hun jongere medeleerlingen meehelpen een goede studieplanning te maken. Daarnaast bespreekt de mentor ook de studievorderingen.

Buitenlesactiviteiten

Buitenlesactiviteiten geven inzicht in de maatschappelijke relevantie van het onderwijs; zij bieden verdieping van het onderwijs en vergroten de culturele belangstelling; zij bevorderen een positieve houding ten opzichte van het onderwijs; zij vergroten de  onderlinge betrokkenheid van docenten en leerlingen in de schoolgemeenschap en bevorderen het welzijn van leerlingen.

Dat betekent dat er bij buitenlesactiviteiten sprake is van activiteiten buiten het lesprogramma om, waarbij geen sprake is van vrijblijvendheid. Ze sluiten zoveel mogelijk aan op het lesprogramma en zijn zo mogelijk geïntegreerd in het curriculum. Om zoveel mogelijk verstoringen van het onderwijsproces te voorkomen, wordt een groot aantal excursies geconcentreerd in drie dagen, te weten 7 tot en met 9 mei. In die dagen zullen andere vaardigheden en projecten die in het reguliere onderwijsprogramma geen of weinig ruimte krijgen op het rooster staan.