Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
toelating, bevordering en doubleren
Toelating

Vanaf schooljaar 2014-2015 is de verplichte eindtoets voor leerlingen van groep 8 van de reguliere basisscholen van kracht. Deze toets vervangt vanaf dat schooljaar de (niet verplichte) Citotoets en wordt niet langer in februari, maar wordt in april afgenomen. Met deze wijziging mogen en kunnen voortgezet onderwijsscholen de resultaten van de eindtoets niet meer meenemen bij de toelating van leerlingen tot een bepaald schooltype.

Het Maurick College baseert zich bij plaatsing van een leerling op het schooladvies van de basisschool; het schooladvies is leidend en veelal bindend. Bij het gegeven advies wordt altijd om een toelichting van de basisschool gevraagd. De basisschool kent immers de leerling vanaf groep 1 en heeft genoeg meetbare gegevens om tot een gedegen advies te komen. Naast de toelichting van het gegeven advies vindt er een ‘warme overdracht’ plaats in de vorm van een mondelinge toelichting door de groep-8-leerkracht bij de overdracht van de gegevens van de betreffende leerling.

De resultaten van de centrale eindtoets worden bij plaatsing niet meer meegenomen als criterium en de toets kan gezien worden als  een objectieve tweede gegeven. Bij toelating mag geen gebruik worden gemaakt van extra toetsen  (door het Maurick College) en andere toetsen (Entreetoets groep 7, IQ-test etc) om het niveau van de leerling te bepalen. De basisschool mag laatstgenoemde gegevens wel betrekken bij het schooladvies.

Toelating en plaatsing brugklas

In onderstaand tabel kunt u lezen in welke onderwijstype een leerling geplaatst wordt.

 toelating.png

Met een vmbo-bb/kb advies is een leerling toelaatbaar op vmbo-bb/kb.

Met een vmbo-kader/theoretisch (kt) advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t klas.

Met een vmbo-t advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t/havo klas (dakpanklas), tenzij de leerkracht van de betreffende basisschool aangeeft dat de leerling het meeste baat heeft bij    vmbo-t, dus maximaal vmbo-t.

Met een vmbo-t/havo advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t/havo klas.

Met een havo advies is een leerling toelaatbaar in een  havo/vwo klas (dakpanklas). Een leerling krijgt de kans zich te ontwikkelen naar het vwo-niveau.

Met een havo/vwo advies is een leerling toelaatbaar in een havo/vwo klas of een gymnasiumklas.

Met een vwo-advies is een leerling toelaatbaar in een havo/vwo-klas of een gymnasiumklas. 

Bevorderings- en determinatienormen

De school kent een bevorderingssysteem waarbij alle vakken een gelijkwaardige plaats hebben. De normen verschillen in de onderbouw tussen de verschillende jaargangen in verband met het verschil in aantal vakken dat in een jaargang gegeven wordt.

De bevorderings- en determinatienormen zijn verkrijgbaar bij de coördinator(en) van de betreffende afdeling en zijn op de website terug te vinden. 

Doubleren

Het uitgangspunt is, dat doubleren niet wenselijk is en alleen in bijzondere gevallen mogelijk en noodzakelijk is. In principe is het niet mogelijk, dat een leerling twee achtereenvolgende jaren doubleert, of een klas meer dan éénmaal overdoet (op hetzelfde schooltype, waarbij atheneum en gymnasium als één schooltype (vwo) wordt gezien). 

Beroep tegen beslissing

Voor alle scholen van Ons Middelbaar Onderwijs geldt een het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken. Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouders/leerlingen en beschrijft wat u kunt doen bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, (niet-)toelating, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een dergelijk besluit wat betreft bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar en schorsing kan binnen één week een beroep worden gedaan. Voor (niet) toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van 6 weken.

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken is te downloaden via www.omo.nl en is tevens beschikbaar op de administratie.